GIÁM SÁT THI CÔNG & NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

Mục lục
  Ngày đăng: 26/05/2024 - 10:42 AM

         gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu

    c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh

  Ng­êi so¹n bµi gi¶ng vµ tr×nh bµy:

  PGs Lª KiÒu

  C«ng nghÖ X©y dùng

  Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi

  I. PhÇn më ®Çu

  1. NhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh

  Qu¸ tr×nh gi¸m s¸t cÇn chó ý vµo  c¸c b­íc sau ®©y:

  1. KiÓm tra vËt liÖu sö dông trong tõng c«ng t¸c hoµn thiÖn, ®èi chiÕu gi÷a c¸c yªu cÇu kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu víi catalogues cña vËt liÖu ®­îc cung øng, ®èi chiÕu gi÷a vËt liÖu ®­îc giíi thiÖu trong catalogues víi hiÖn vËt sÏ sö dông. NÕu thÊy kh¸c biÖt hay cã ®iÒu g× nghi ngê vÒ chÊt l­îng cÇn cã gi¶i tr×nh cña nhµ thÇu x©y l¾p vµ ng­êi cung øng vËt t­.
  2.  VËt t­ sÏ sö dông trong kh©u hoµn thiÖn cÇn cã nguån gèc râ rµng vÒ nhµ s¶n xuÊt, ng­êi b¸n hµng vµ c¸c chØ tiªu kü thuËt ghi râ trong catalogues. ChÊt l­îng vËt liÖu ph¶i phï hîp víi catalogues vµ catalogues ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ghi trong hå s¬ mêi thÇu.
  3. VËt t­ sö dông cho hoµn thiÖn cÇn ®­îc vËn chuyÓn tõ nguån cung cÊp ®Õn c«ng tr×nh theo ®óng chØ dÉn vÒ vËn chuyÓn vµ bèc rì. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vËt t­ kh«ng ®­îc lµm cho s¶n phÈm bÞ biÕn ®æi tÝnh chÊt , thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch th­íc h×nh häc còng nh­ c¸c t¸c ®éng kh¸c lµm biÕn ®æi chÊt l­îng cña s¶n phÈm. Khi bèc xÕp ph¶i ®¶m b¶o nhÑ nhµng, vËt t­ kh«ng bÞ c¸c t¸c ®éng va ®Ëp c¬ häc, c¸c thay ®æi tÝnh chÊt ho¸ häc, sinh häc so víi c¸c tiªu chÝ chÊt l­îng ®· tho¶ thuËn khi th­¬ng l­îng hîp ®ång mua b¸n.
  4. VËt t­ cÇn l­u gi÷, cÊt chøa th× n¬i cÊt chøa, l­u gi÷ ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt nªu trong hå s¬ mêi thÇu , c¸c qui ®Þnh vÒ cÊt chøa trong catalogues. Kh«ng ®Ó lÉn lén vËt t­ g©y ra nh÷ng thay ®æi vÒ tÝnh chÊt cña vËt t­ trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ l­u gi÷.
  5. CÇn kiÓm tra chÊt l­îng c¸c kh©u c«ng t¸c t¹o ra kÕt cÊu nÒn tr­íc khi hoµn thiÖn. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn mÆt b»ng ®Ó tiÕp nhËn c¸c kh©u hoµn thiÖn. MÆt tiÕp nhËn c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt cña c«ng t¸c hoµn thiÖn ®Ò ra nh­ mÆt d¸n ph¶i ®ñ nh¸m ®Ó b¸m chÊt dÝnh kÕt, ®¶m b¶o ph¼ng, kh«ng cã gå ghÒ lµm gi¶m chÊt l­îng bÒ mÆt líp hoµn thiÖn ch¼ng h¹n.
  6. C¸c c«ng viÖc ph¶i tiÕn hµnh tr­íc khi hoµn thiÖn ph¶i ®­îc lµm xong  ®Ó sau khi tiÕp nhËn c«ng t¸c hoµn thiÖn kh«ng ®­îc ®ôc, ph¸ lµm háng c¸c líp hoµn thiÖn. Nh÷ng viÖc nµy rÊt ®a d¹ng vµ dÔ quªn nªn ng­êi kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t chÊt l­îng cÇn yªu cÇu nhµ thÇu lËp biÖn ph¸p thi c«ng hoµn thiÖn trong ®ã chó ý ®Õn viÖc chuÈn bÞ cho kh©u hoµn thiÖn , qui tr×nh hoµn thiÖn, c¸c tiªu chÝ ph¶i ®¹t, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®Ó nhËn biÕt chÊt l­îng hoµn thiÖn , c«ng cô kiÓm tra còng nh­ qui tr×nh kiÓm tra.

  Nh÷ng kh©u cÇn l­u ý c¬ b¶n cã thÓ ®­îc gîi ý tr­íc khi thi c«ng hoµn thiÖn :

  * ChÌn kÝn nh÷ng khe do phÇn thiÕt kÕ kiÕn tróc t¹o nªn trong c¸c kÕt cÊu b»ng vËt liÖu thÝch hîp vµ c¸c yªu cÇu vÒ ®é kÝn khÝt, ®é chÆt cña vËt liÖu nhåi, vËt liÖu g¾n kÕt.

  * Khe kÏ gi÷a nh÷ng cÊu kiÖn nh­ khe gi÷a kÕt cÊu nhµ vµ khu«n cöa, sù chèng Èm, chèng gØ, chèng môc, mät cña c¸c lo¹i vËt liÖu kim lo¹i, gç, nhùa, ®é g¾n ch¾c cña khu«n víi c«ng tr×nh…

  * KiÓm tra c¸c líp chèng thÊm tr­íc khi l¸t, èp hay t¹o c¸c líp phñ.

  * KiÓm tra sù hoµn chØnh c¸c ®­êng èng ph¶i ®Æt ngÇm nh­ èng dÉn d©y ®iÖn, èng n­íc, èng chøa d©y dÉn chuyªn dïng, c¸c hèc cÇn chõa cho c«ng t¸c sau, c¸c chi tiÕt ®Æt s½n cho d¹ng c«ng t¸c vÒ sau…

  1. CÇn l­u ý ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng trong c«ng t¸c hoµn thiÖn nh­ biÖn ph¸p dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c, biÖn ph¸p chèng ch¸y næ, biÖn ph¸p chèng ®éc, chèng t¸c h¹i cña ho¸ chÊt …
  1. Tr­íc khi tiÕn hµnh tõng kh©u hoµn thiÖn nhµ thÇu còng ph¶i lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ t­ vÊn gi¸m s¸t chÊt l­îng bªn c¹nh chñ ®Çu t­ ph¶i xem xÐt kü vµ tr×nh cho chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tr­íc khi thi c«ng. Kh«ng tiÕn hµnh hoµn thiÖn khi ch­a duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng hoµn thiÖn.

  C«ng t¸c hoµn thiÖn cÇn g¾n kÕt víi ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cña Nhµ n­íc nh­ b¶o vÖ m«i tr­êng, hµi hoµ vÒ mµu s¾c còng nh­ c¸c yÕu tè kh¸c vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸, tÝnh d©n téc. Qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng g©y phiÒn phøc, mÊt an toµn cho nhµ l©n cËn còng nh­ b¶o ®¶m kh«ng to¶ h¬i khã chÞu, khãi , bôi, n­íc bÈn cho m«i tr­êng vµ khu vùc x©y dùng.

  Sù tu©n thñ c¸c qui ®Þnh cña bé hå s¬ mêi thÇu vµ c¸c tiªu chuÈn thi c«ng hoµn thiÖn ®ång thêi ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn kh¸c liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh.

  1.2  C«ng viÖc cña c¸n bé t­ vÊn gi¸m s¸t ®¶m b¶o chÊt l­îng cña mét ®¬n vÞ x©y dùng

  1.2.1  NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng nãi chung :

  T­ vÊn gi¸m s¸t x©y dùng ®­îc chñ ®Çu t­ giao cho , th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ , thay mÆt chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t thi c«ng cña chñ ®Çu t­ :

  (1) VÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng ph¶i chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt , c¸c tiªu chuÈn kü thuËt , c¸c cam kÕt vÒ chÊt l­îng theo hîp ®ång giao nhËn thÇu. NÕu c¸c c¬ quan t­ vÊn vµ thiÕt kÕ lµm tèt kh©u hå s¬ mêi thÇu th× c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt trong bé hå s¬ mêi thÇu lµ c¬ së ®Ó gi¸m s¸t kü thuËt.

  (2) Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ thi c«ng : c¸c bé t­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i kiÓm tra vËt t­ , vËt liÖu ®em vÒ c«ng tr­êng . Mäi vËt t­ , vËt liÖu kh«ng ®óng tÝnh n¨ng sö dông , ph¶i ®­a khái ph¹m vi c«ng tr­êng mµ kh«ng ®­îc phÐp l­u gi÷ trªn c«ng tr­êng . Nh÷ng thiÕt bÞ kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ vµ ch­a qua kiÓm ®Þnh kh«ng ®­îc ®­a vµo sö dông hay l¾p ®Æt. Khi thÊy cÇn thiÕt , cã thÓ yªu cÇu lÊy mÉu kiÓm tra l¹i chÊt l­îng vËt liÖu , cÊu kiÖn vµ chÕ phÈm x©y dùng .

  (3) Trong giai ®o¹n x©y l¾p : theo dâi , gi¸m s¸t th­êng xuyªn c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ . KiÓm tra hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng , kÕ ho¹ch chÊt l­îng cña nhµ thÇu nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng x©y l¾p theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®­îc duyÖt.

  KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng , tiÕn ®é thi c«ng , biÖn ph¸p an toµn lao ®éng mµ nhµ thÇu ®Ò xuÊt . KiÓm tra x¸c nhËn khèi l­îng hoµn thµnh , chÊt l­îng c«ng t¸c ®¹t ®­îc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c . LËp b¸o c¸o t×nh h×nh chÊt l­îng vµ tiÕn ®é phôc vô giao ban th­êng kú cña chñ ®Çu t­ . Phèi hîp c¸c bªn thi c«ng vµ c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng . Thùc hiÖn nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y l¾p . LËp biªn b¶n nghiÖm thu theo b¶ng biÓu qui ®Þnh .

  Nh÷ng h¹ng môc , bé phËn c«ng tr×nh mµ khi thi c«ng cã nh÷ng dÊu hiÖu chÊt l­îng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt ®· ®Þnh trong tiªu chÝ chÊt l­îng cña bé hå s¬ mêi thÇu hoÆc nh÷ng tiªu chÝ míi ph¸t sinh ngoµi dù kiÕn nh­ ®é lón qu¸ qui ®Þnh , tr­íc khi nghiÖm thu ph¶i lËp v¨n b¶n ®¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ sù cè ®Ò xuÊt cña ®¬n vÞ thiÕt kÕ vµ cña c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®­îc phÐp .

  (4) Giai ®o¹n hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tæ chøc gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­ ph¶i kiÓm tra , tËp hîp toµn bé hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu vÒ qu¶n lý chÊt l­îng . LËp danh môc hå s¬ , tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. Khi kiÓm tra thÊy c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt l­îng , phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn vÒ nghiÖm thu c«ng tr×nh , chñ ®Çu t­ tæ chøc tæng nghiÖm thu lËp thµnh biªn b¶n . Biªn b¶n tæng nghiÖm thu lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó lµm bµn giao ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông vµ lµ c¬ së ®Ó quyÕt to¸n c«ng tr×nh.

  1.2.2. NhiÖm vô cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng trong c«ng t¸c hoµn thiÖn c«ng tr×nh  vµ an toµn :

  1. Quan hÖ gi÷a c¸c bªn trong c«ng tr­êng : Gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng trong c«ng t¸c hoµn thiÖn vµ an toµn cho c«ng tr×nh n»m trong nhiÖm vô chung cña gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh lµ nhiÖm vô cña bªn chñ ®Çu t­. D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chñ nhiÖm dù ¸n ®¹i diÖn cho chñ ®Çu t­ cã c¸c c¸n bé gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh . Nh÷ng ng­êi nµy lµ c¸n bé cña C«ng ty T­ vÊn vµ ThiÕt kÕ ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t­ , gióp chñ ®Çu t­ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Th«ng th­êng chØ cã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt l­îng x©y l¾p nãi chung , cßn khi cÇn ®Õn chuyªn m«n nµo th× C«ng ty t­ vÊn ®iÒu ®éng ng­êi cã chuyªn m«n theo ngµnh hÑp ®Õn tham gia hç trî cho ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung

  (ii) Phèi hîp tiÕn ®é lµ nhiÖm vô tr­íc hÕt cña chñ nhiÖm dù ¸n mµ ng­êi ®Ò xuÊt chÝnh lµ gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng . Tr­íc khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y l¾p cÇn lËp tæng tiÕn ®é . Tæng tiÕn ®é chØ cÇn v¹ch ra nh÷ng viÖc thuéc bªn thi c«ng nµo vµo thêi ®iÓm nµo mµ møc chi tiÕt cã thÓ tÝnh theo tÇng nhµ . Tæng tiÕn ®é cho biÕt vµo thêi gian nµo c«ng t¸c nµo ph¶i b¾t ®Çu ®Ó c¸c thµnh viªn tham gia x©y dùng toµn bé c«ng tr×nh biÕt vµ phèi hîp . Tõ tæng tiÕn ®é mµ c¸c thµnh viªn tham gia x©y l¾p vµ cung øng lËp ra b¶ng tiÕn ®é thi c«ng cho ®¬n vÞ m×nh trong ®ã hÕt søc chó ý ®Õn sù phèi hîp ®ång bé t¹o diÖn thi c«ng cho ®¬n vÞ b¹n .

    (iii) Chñ tr× th«ng qua biÖn ph¸p thi c«ng vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l­îng.

  Tr­íc khi khëi c«ng , Chñ nhiÖm dù ¸n vµ t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng cÇn th«ng qua biÖn ph¸p x©y dùng tæng thÓ cña c«ng tr×nh  nh­ ph­¬ng ph¸p ®µo ®Êt nãi chung , ph­¬ng ph¸p x©y dùng phÇn th©n nãi chung , gi¶i ph¸p chung vÒ vËn chuyÓn theo ph­¬ng ®øng , gi¶i ph¸p an toµn lao ®éng chung, biÖn ph¸p thi c«ng c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn, c«ng t¸c l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ,   c¸c yªu cÇu phèi hîp vµ ®iÒu kiÖn phèi hîp chung . NÕu ®¬n vÞ thi c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c theo ISO 9000 th× c¸n bé t­ vÊn sÏ gióp Chñ nhiÖm dù ¸n tham gia xÐt duyÖt chÝnh s¸ch ®¶m b¶o chÊt l­îng cña Nhµ thÇu vµ duyÖt sæ tay chÊt l­îng cña Nhµ thÇu vµ cña c¸c ®în vÞ thi c«ng cÊp ®éi .

  (iv) Chñ tr× kiÓm tra chÊt l­îng , xem xÐt c¸c c«ng viÖc x©y l¾p lµm tõng ngµy . Tr­íc khi thi c«ng bÊt kú c«ng t¸c nµo , nhµ thÇu cÇn th«ng b¸o ®Ó t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ . Qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i cã sù chøng kiÕn cña t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng . Khi thi c«ng xong cÇn tiÕn hµnh nghiÖm thu chÊt l­îng vµ sè l­îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh.

  1.3.  Phương ph¸p kiÓm tra chÊt lượng trªn c«ng tr­ường :

  Thùc chÊt th× ng­êi t­ vÊn kiÓm tra chÊt l­îng lµ ng­êi thay mÆt chñ ®Çu t­ chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn trªn c«ng tr­êng mµ kiÓm tra chÊt l­îng lµ mét biÖn ph¸p gióp cho sù kh¼ng ®Þnh chÊp nhËn hay tõ chèi .

  Mét quan ®iÓm hÕt søc cÇn l­u t©m trong kinh tÕ thÞ tr­êng lµ : ng­êi cã tiÒn bá ra mua s¶n phÈm ph¶i mua ®­îc chÝnh phÈm , ®­îc s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña m×nh. Do tÝnh chÊt cña c«ng t¸c x©y dùng khã kh¨n , phøc t¹p nªn chñ ®Çu t­ ph¶i thuª t­ vÊn ®¶m b¸o chÊt l­îng.

  C¬ së ®Ó nhËn biÕt vµ kiÓm tra chÊt  l­îng s¶n phÈm lµ sù ®¸p øng c¸c Yªu cÇu chÊt l­îng ghi trong bé Hå s¬ mêi thÇu . HiÖn nay chóng ta viÕt c¸c yªu cÇu chÊt l­îng trong bé Hå s¬ mêi thÇu cßn chung chung v× c¸c c¬ quan t­ vÊn ch­a quen víi c¸ch lµm míi nµy cña kinh tÕ thÞ tr­êng .

  Nh÷ng ph­¬ng ph¸p chñ yÕu cña kiÓm tra chÊt l­îng trªn c«ng tr­êng lµ :

  1.3.1. Ng­êi cung øng hµng ho¸ lµ ng­êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc hÕt .

  §©y lµ ®iÒu kiÖn ®­îc ghi trong hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu . Tõ ®iÒu nµy mµ mäi hµng ho¸ cung øng ®­a vµo c«ng tr×nh ph¶i cã c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®¸p øng víi yªu cÇu cña c«ng t¸c. Tr­íc khi ®­a vËt t­ , thiÕt bÞ vµo t¹o nªn s¶n phÈm x©y dùng nhµ thÇu ph¶i ®­a mÉu vµ c¸c chØ tiªu cho Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt vµ mÉu còng nh­ c¸c chØ tiªu ph¶i l­u tr÷ t¹i n¬i lµm viÖc cña Chñ ®Çu t­ ë c«ng tr­êng. ChØ tiªu kü thuËt   (tÝnh n¨ng ) cÇn ®­îc in thµnh v¨n b¶n nh­ lµ chøng chØ  xuÊt x­ëng cña nhµ cung øng vµ th­êng yªu cÇu lµ b¶n in chÝnh thøc cña nhµ cung øng . Khi dïng b¶n sao th× ®¹i diÖn nhµ cung øng ph¶i ký x¸c nhËn vµ cã dÊu ®ãng x¸c nhËn mµu ®á vµ cã sù chÊp thuËn cña Chñ ®Çu t­ b»ng v¨n b¶n. Mäi sù thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn ®­îc Chñ ®Çu t­ duyÖt l¹i trªn c¬ së xem xÐt cña t­ vÊn b¶o ®¶m chÊt l­îng nghiªn cøu ®Ò xuÊt ®ång ý. Nhµ cung øng vµ nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ sù t­¬ng thÝch cña hµng ho¸ mµ m×nh cung cÊp víi c¸c chØ tiªu yªu cÇu vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ chÊt l­îng vµ sù phï hîp cña s¶n phÈm nµy.

  C¸n bé t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm duy nhÊt gióp Chñ nhiÖm dù ¸n kÕt luËn r»ng s¶n phÈm do nhµ thÇu cung øng lµ phï hîp víi c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cña c«ng tr×nh . C¸n bé t­ vÊn gi¸m s¸t b¶o ®¶m chÊt l­îng ®­îc Chñ ®Çu t­ uû nhiÖm cho nhiÖm vô ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ thay mÆt Chñ ®Çu t­ trong viÖc ®Ò xuÊt chÊp nhËn nµy .

  1.3.2. KiÓm tra cña t­ vÊn kü thuËt chñ yÕu b»ng m¾t vµ dông cô ®¬n gi¶n cã ngay t¹i hiÖn tr­êng :

  Mét ph­¬ng ph¸p luËn hiÖn ®¹i lµ mçi c«ng t¸c ®­îc tiÕn hµnh th× øng víi nã cã mét ( hay nhiÒu ) ph­¬ng ph¸p kiÓm tra t­¬ng øng. Nhµ thÇu tiÕn hµnh thùc hiÖn mét c«ng t¸c th× yªu cÇu gi¶i tr×nh ®ång thêi lµ dïng ph­¬ng ph¸p nµo ®Ó biÕt ®­îc chØ tiªu chÊt l­îng ®¹t bao nhiªu vµ dïng dông cô hay ph­¬ng tiÖn g× cho biÕt chØ tiªu Êy . BiÖn ph¸p thi c«ng còng nh­ biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng Êy ®­îc t­ vÊn tr×nh Chñ nhiÖm dù ¸n duyÖt tr­íc khi thi c«ng . Qu¸ tr×nh thi c«ng , kü s­ cña nhµ thÇu ph¶i kiÓm tra chÊt l­îng cña s¶n phÈm mµ c«ng nh©n lµm ra . VËy trªn c«ng tr­êng ph¶i cã c¸c dông cô kiÓm tra ®Ó biÕt c¸c chØ tiªu ®· thùc hiÖn. ThÝ dô : ng­êi cung cÊp bª t«ng hoÆc v÷a  th­¬ng phÈm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c­êng ®é chÞu nÐn mÉu khi mÉu ®¹t 7 ngµy tuæi . NÕu kÕt qu¶ b×nh th­êng th× nhµ thÇu kiÓm tra nÐn mÉu 28 ngµy . NÕu kÕt qu¶ cña 7 ngµy cã nghi vÊn th× nhµ thÇu ph¶i thö c­êng ®é nÐn ë 14 ngµy vµ 28 ngµy ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng bª t«ng . NÕu ba lo¹i mÉu 7 , 14 , 28 cã kÕt qu¶ g©y ra nghi vÊn th× t­ vÊn kiÓm tra yªu cÇu lµm c¸c thÝ nghiÖm bæ sung ®Ó kh¼ng ®Þnh chÊt l­îng cuèi cïng. Khi thi c«ng cäc nhåi, nhÊt thiÕt t¹i n¬i lµm viÖc ph¶i cã tû träng kÕ ®Ó biÕt dung träng cña bentonite , ph¶i cã phÔu March vµ ®ång hå bÊm gi©y ®Ó kiÓm tra ®é nhít cña dung dÞch khoan , ph¶i cã èng nghiÖm ®Ó ®o tèc ®é ph©n t¸ch n­íc cña dung dÞch . . .

  Nãi chung th× t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng ph¶i chøng kiÕn qu¸ tr×nh thi c«ng vµ qu¸ tr×nh kiÓm tra cña ng­êi thi c«ng vµ nhËn ®Þnh qua hiÓu biÕt cña m×nh th«ng qua quan s¸t b»ng m¾t víi s¶n phÈm lµm ra . Khi nµo qui tr×nh b¾t buéc hay cã nghi ngê th× t­ vÊn yªu cÇu nhµ thÇu thuª phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra vµ phßng thÝ nghiÖm cã nghÜa vô b¸o sè liÖu ®¹t ®­îc qua kiÓm tra cho t­ vÊn ®Ó t­ vÊn kÕt luËn viÖc ®¹t hay kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng. §Ó tr¸nh tranh chÊp , t­ vÊn kh«ng nªn trùc tiÕp kiÓm tra mµ chØ nªn chøng kiÕn sù kiÓm tra cña nhµ thÇu vµ tiÕp nhËn sè liÖu ®Ó quyÕt ®Þnh chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm . Khi cã nghi ngê , t­ vÊn sÏ chØ ®Þnh ng­êi kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu nµy .

  1.3.3. KiÓm tra b»ng dông cô t¹i chç :

  Trong qu¸ tr×nh thi c«ng , c¸n bé , kü s­ cña nhµ thÇu ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng nh©n lµm ra sau mçi c«ng ®o¹n hay gi÷a c«ng ®o¹n khi thÊy cÇn thiÕt . Nh÷ng lÇn kiÓm tra nµy cÇn cã sù chøng kiÕn cña t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng. Mäi viÖc kiÓm tra vµ thi c«ng kh«ng cã sù b¸o tr­íc vµ yªu cÇu t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng chøng kiÕn , ng­êi t­ vÊn cã quyÒn tõ chèi viÖc thanh to¸n khèi l­îng ®· hoµn thµnh nµy . KiÓm tra kÝch th­íc c«ng tr×nh th­êng dïng c¸c lo¹i th­íc nh­ th­íc tÇm , th­íc cuén 5 mÐt vµ th­íc cuén dµi h¬n . KiÓm tra ®é cao , ®é th¼ng ®øng th­êng sö dông m¸y ®o ®¹c nh­ m¸y thuû b×nh , m¸y kinh vÜ .

  Ngoµi ra , trªn c«ng tr­êng cßn nªn cã sóng bËt n¶y ®Ó kiÓm tra s¬ bé c­êng ®é bª t«ng .  Nh÷ng dông cô nh­ qu¶ däi chuÈn , däi laze , èng nghiÖm , tû träng kÕ , c©n tiÓu ly , lß xÊy , viªn bi thÐp , . . . cÇn ®­îc trang bÞ . Nãi chung trªn c«ng tr­êng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c dông cô kiÓm tra c¸c viÖc th«ng th­êng .

  Nh÷ng dông cô kiÓm tra trªn c«ng tr­êng ph¶i ®­îc kiÓm chuÈn theo ®óng ®Þnh kú . ViÖc kiÓm chuÈn ®Þnh kú lµ c¸ch lµm tiªn tiÕn ®Ó tr¸nh nh÷ng sai sè vµ nghi ngê x¶y ra qua qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng.

  Trong viÖc kiÓm tra th× néi bé nhµ thÇu kiÓm tra lµ chÝnh vµ t­ vÊn b¶o ®¶m chÊt l­îng chØ chøng kiÕn nh÷ng phÐp kiÓm tra cña nhµ thÇu . Khi nµo nghi ngê kÕt qu¶ kiÓm tra th× nhµ thÇu cã quyÒn yªu cÇu nhµ thÇu thuª ®¬n vÞ kiÓm tra kh¸c . Khi thËt cÇn thiÕt , t­ vÊn b¶o ®¶m chÊt l­îng cã quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ kiÓm tra vµ nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng yªu cÇu nµy .

  1.3.4.  KiÓm tra nhê c¸c phßng thÝ nghiÖm :

  ViÖc thuª c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng trªn c«ng tr­êng ®­îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn kü thuËt vµ khi t¹i c«ng tr­êng cã sù kh«ng nhÊt trÝ vÒ sù ®¸nh gi¸ chØ tiªu chÊt l­îng mµ b¶n th©n nhµ thÇu tiÕn hµnh .

  Nãi chung viÖc lùa chän ®¬n vÞ thÝ nghiÖm , nhµ thÇu chØ cÇn ®¶m b¶o r»ng ®¬n vÞ thÝ nghiÖm Êy cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕn hµnh thö c¸c chØ tiªu cô thÓ ®­îc chØ ®Þnh. Cßn khi nghi ngê hay cÇn ®¶m b¶o ®é tin cËy cÇn thiÕt th× t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng dµnh quyÒn chØ ®Þnh ®¬n vÞ thÝ nghiÖm .

  Nhµ thÇu lµ bªn ®Æt ra c¸c yªu cÇu thÝ nghiÖm vµ nh÷ng yªu cÇu nµy ph¶i ®­îc Chñ nhiÖm dù ¸n dùa vµo tham m­u cña t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ th«ng qua b»ng v¨n b¶n . §¬n vÞ thÝ nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm vµ ng­êi c«ng bè chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra ph¶i lµ chñ nhiÖm dù ¸n qua tham m­u cña t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng .

  CÇn l­u ý vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ thÝ nghiÖm vµ tÝnh hîp ph¸p cña c«ng cô thÝ nghiÖm . §Ó tr¸nh sù cung cÊp sè liÖu sai lÖch do dông cô thÝ nghiÖm ch­a ®­îc kiÓm chuÈn , yªu cÇu mäi c«ng cô thÝ nghiÖm sö dông ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp cña v¨n b¶n x¸c nhËn ®· kiÓm chuÈn .

  §¬n vÞ thÝ nghiÖm chØ cã nhiÖm vô cung cÊp sè liÖu cña c¸c chØ tiªu ®­îc yªu cÇu kiÓm ®Þnh cßn viÖc nh÷ng chØ tiªu Êy cã ®¹t yªu cÇu hay cã phï hîp víi chÊt l­îng s¶n phÈm yªu cÇu ph¶i do t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng ph¸t biÓu vµ ghi thµnh v¨n b¶n trong tê nghiÖm thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng hoµn thµnh.

  1.3.5. KÕt luËn vµ lËp hå s¬ chÊt l­îng

    (i) NhiÖm vô cña t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng lµ ph¶i kÕt luËn tõng c«ng t¸c , tõng kÕt cÊu , tõng bé phËn hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn lµ cã chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu hay ch­a phï hîp víi yªu cÇu .

  §Ýnh kÌm víi v¨n b¶n kÕt luËn cuèi cïng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cho tõng kÕt cÊu , tõng tÇng nhµ , tõng h¹ng môc lµ c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn tõng chi tiÕt , tõng vËt liÖu cÊu thµnh s¶n phÈm vµ hå s¬ kiÓm tra chÊt l­îng c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng. L©u nay c¸c v¨n b¶n x¸c nhËn chÊt l­îng vËt liÖu , chÊt l­îng thi c«ng ghi rÊt chung chung . CÇn l­u ý r»ng mçi b¶n x¸c nhËn ph¶i cã ®Þa chØ kÕt cÊu sö dông , kh«ng thÓ ghi chÊt l­îng ®¶m b¶o chung chung.

  TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy ®ãng thµnh tËp theo tr×nh tù thi c«ng ®Ó khi tra cøu thuËn tiÖn.

  (ii) §i ®«i víi c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu , v¨n b¶n chÊp nhËn chÊt l­îng kÕt cÊu lµ nhËt ký thi c«ng . NhËt ký thi c«ng ghi chÐp nh÷ng d÷ kiÖn c¬ b¶n x¶y ra trong tõng ngµy nh­ thêi tiÕt , diÔn biÕn c«ng t¸c ë tõng vÞ trÝ, nhËn xÐt qua sù chøng kiÕn c«ng t¸c vÒ tÝnh h×nh chÊt l­îng c«ng tr×nh.  

  ý  kiÕn cña nh÷ng ng­êi liªn quan ®Õn c«ng t¸c thi c«ng khi hä chøng kiÕn viÖc thi c«ng , nh÷ng ý kiÕn ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt qua qu¸ tr×nh thi c«ng vµ ý kiÕn gi¶i quyÕt cña t­ vÊn ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ý kiÕn cña gi¸m s¸t cña nhµ thÇu . . .

  (iii) B¶n vÏ hoµn c«ng cho tõng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh ®­îc lËp theo ®óng qui ®Þnh.

  TÊt c¶ nh÷ng hå s¬ nµy dïng lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh vµ c¬ së ®Ó lËp biªn b¶n tæng nghiÖm thu , bµn giao c«ng tr×nh cho sö dông.

  1.3.6. Phèi hîp tr×nh tù thi c«ng c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn:

  C«ng t¸c hoµn thiÖn lµ c«ng t¸c cuèi cïng cña mét c«ng ®o¹n, mét khu vùc thi c«ng cña ng«i nhµ nªn tr×nh tù thi c«ng c«ng t¸c hoµn thiÖn cÇn c©n nh¾c, tÝnh to¸n sao cho qu¸ tr×nh thi c«ng toµn nhµ, kh«ng cßn bÊt kú c«ng t¸c nµo kh¸c g©y ra sù h­ háng n¬i ®· ®­îc hoµn thiÖn. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thi c«ng th­êng ®an xen nªn x¶y ra hiÖn t­îng viÖc sau lµm h­ háng hoÆc c¶n trë lÉn nhau nªn ng­êi t­ vÊn gi¸m s¸t chÊt l­îng bªn c¹nh chñ ®Çu t­ lµ ng­êi ph¶i tæ chøc phèi hîp c¸c thµnh viªn tham gia thi c«ng cho nhÞp nhµng, ¨n ý, kh«ng ®Ó ®ôc ®Ïo, lµm ¶nh h­ëng c«ng viÖc cña nhau trong nh÷ng ®¬n vÞ ph¶i  thi c«ng trªn mét mÆt b»ng. Muèn ®¹t ®­îc sù ¨n ý, nhÞp nhµng trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoµn thiÖn, ng­êi t­ vÊn gi¸m s¸t chÊt l­îng bªn c¹nh chñ ®Çu t­ ph¶i ®­a ra ph­¬ng ¸n phèi hîp trong tiÕn ®é phèi hîp ( master schedule ) vµ bµn b¹c víi c¸c bªn h÷u quan ®Ó cïng thùc hiÖn, tr¸nh kÐo dµi thêi gian thi c«ng, l·ng phÝ c«ng ®ôc ®Ïo còng nh­ lµm ®i, lµm l¹i do sù thiÕu phèi hîp g©y ra.

  Mét sè qui tr×nh kh¸ kinh ®iÓn cã thÓ tham kh¶o nh­ sau:

  1. Nhµ cã sè tÇng d­íi 6 , thi c«ng phÇn th« nªn tiÕn hµnh tõ tÇng d­íi lªn tÇng trªn mµ thi c«ng hoµn thiÖn l¹i nªn lµm tõ tÇng trªn xuèng thÊp víi lý do lµ khi ®· hoµn thiÖn th× kh«ng ph¶i ®i qua l¹i n¬i ®· lµm hoµn thiÖn råi.
  2. §èi víi nhµ nhiÒu tÇng th× tr×nh tù sÏ ®­îc c©n nh¾c cÈn träng h¬n, cã thÓ ph©n mét sè tÇng, cã thÓ lµ ba hay bèn tÇng thµnh mét ph©n ®o¹n ®Ó thi c«ng hoµn thiÖn. Cã thÓ tiÕn hµnh hoµn thiÖn tõ d­íi lªn v× thi c«ng nhµ cao tÇng, viÖc di chuyÓn cao th­êng dïng thang m¸y ngoµi trêi, kh«ng ph¶i th­êng xuyªn qua l¹i c¸c tÇng tõ d­íi lªn.
  3. CÇn kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó b¾t ®Çu tiÕn hµnh ®­îc c«ng t¸c hoµn thiÖn. Sù nãng véi hay sù thiÕu thËn träng lµ nguyªn nh©n g©y ra l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh phèi hîp tr×nh tù thi c«ng hoµn thiÖn. C¸c kh©u chuÈn bÞ cho c«ng t¸c hoµn thiÖn nh­ v¹ch tim, trôc, v¹ch dÊu cao ®é ph¶i tiÕn hµnh xong, viÖc t¹o ®é ph¼ng cña c¸c líp nÒn cho tr¸t, b¶, l¸ng, l¸t, èp còng nh­ chuÈn bÞ cho mÆt ®Ó quÐt v«i, l¾p kÝnh, s¬n phñ ph¶i ®­îc kiÓm tra tr­íc khi cho phÐp tiÕn hµnh hoµn thiÖn.
  4. Trªn mét mÆt b»ng thi c«ng chØ ®­îc tiÕn hµnh mét c«ng t¸c hoµn thiÖn, tr¸nh chång chÐo c«ng viÖc lªn nhau g©y lén xén vµ mÊt an toµn lao ®éng. Theo ph­¬ng th¼ng ®øng kh«ng tiÕn hµnh nhiÒu c«ng t¸c hoµn thiÖn, tr¸nh tai n¹n do ng­êi thi c«ng bªn trªn g©y ra cho ng­êi thi c«ng d­íi thÊp .
  5. Thi c«ng hoµn thiÖn víi nh÷ng viÖc ph¸t to¶ ra h¬i khÝ khã chÞu nh­ mïi s¬n , mïi c¸c dung m«i cña s¬n, cña nhùa , h¬i cacbua hydro nång ®é v­ît qui ®Þnh, c«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ khÈu trang, ®«i khi cÇn thiÕt , c«ng nh©n cÇn ®­îc trang bÞ mÆt n¹ phßng ®éc cã bé phËn läc khÝ.
  6. Qu¸ tr×nh thi c«ng cã hiÖu øng to¶ nhiÖt hay thu nhiÖt lµm cho m«i tr­êng lao ®éng cã nhiÖt ®é kh«ng thÝch nghi cho ng­êi lao ®éng, c«ng nh©n cÇn ®­îc trang bÞ quÇn ¸o thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn lao ®éng.

  NÕu cÇn thiÕt ®¶m b¶o m«i tr­êng lao ®éng thÝch hîp, ph¶i tæ chøc th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.

  II. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t, b¶ vµ l¸ng :

  1. Kh¸i niÖm :

  (i) ThuËt ng÷ :

  Líp tr¸t, líp b¶, líp l¸ng bao phñ bªn ngoµi kÕt cÊu, b¶o vÖ cho kÕt cÊu nh»m chèng c¸c t¸c ®éng cña sù va ®Ëp c¬ häc, sù ¨n mßn ho¸ häc vµ sinh häc, lµm chËm t¸c h¹i cña nhiÖt ®é cao do ngän löa  ch¸y  ®ång thêi t¹o ra vÎ ®Ñp  cho c«ng tr×nh.

  Líp tr¸t lµ líp phñ kÕt cÊu n»m trªn ®é cao nÒn nhµ hoÆc nÒn buång nh­ líp tr¸t t­êng, tr¸t cét, tr¸t dÇm, tr¸t trÇn nhµ.

  Tr¸t cã bÒ mÆt ph¼ng, nh­ng còng cã bÒ mÆt trªn ®ã g¾n nh÷ng gê chØ theo mü quan t¹o ra ph©n vÞ khi nh×n. Cã nhiÒu mÆt tr¸t trªn ®ã g¾n  nh÷ng ®­êng gê, ®­êng viÒn hoÆc hoa v¨n hoÆc h×nh phï ®iªu, nhÊt lµ c¸c líp tr¸t trÇn cña c¸c gian buång.  

  Líp b¶ lµ líp phñ bªn ngoµi líp tr¸t hoÆc ngay chÝnh kÕt cÊu cÇn b¶o vÖ vµ cã ®é dµy nhá h¬n chiÒu dµy líp tr¸t kh¸ nhiÒu.

  Líp l¸ng lµ líp phñ n»m trªn mÆt ph¼ng n»m ngang, ®ã chÝnh lµ líp mÆt trªn cña kÕt cÊu nÒn nhµ, nÒn lèi ®i l¹i. Líp l¸ng th­êng n»m ë ch©n cña t­ thÕ ®øng cña ng­êi ta.

  Tr¸t, b¶, l¸ng lµ c¸c c«ng t¸c ®­îc thi c«ng theo qu¸ tr×nh ­ít . Sau khi thi c«ng cÇn cã thêi gian ®Ó vËt liÖu ®ãng r¾n , ®¹t ®é cøng vµ sù æn ®Þnh theo yªu cÇu.

  Tuú thuéc vµo vËt liÖu t¹o nªn líp tr¸t, b¶, l¸ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng mµ nh÷ng líp nµy cã tªn gäi:

  Líp tr¸t v÷a v«i, tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t, tr¸t th¹ch cao.

  còn tiếp .................... liên hệ zalo : 0372718051 . để mình gửi thêm chi tiết ...

  -----------------------------------------------------------------------

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CÔNG HOME

  MST : 360391320

  CN Đồng Nai: 135, Tổ 18, Khu Phố 5, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

  CN Sài Gòn: 38B Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4,TP. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0372.718.051 - 0964.78.78.95 ( KTS.KS Mr.Công )

  Email: conghome2014@gmail.com

  Website : https://xaydungconghome.com

  Facebook : Công Ty Thiết Kế & Xây Dựng Công Home
  Youtobe , tiktok : Xây dựng công home

   

  Zalo
  Hotline