HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG MẪU CHUẨN THEO LUẬT XÂY DỰNG

Mục lục
  Ngày đăng: 26/05/2024 - 11:42 PM

  HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG MẪU CHUẨN 2024 THEO LUẬT XÂY DỰNG

  Nguyªn t¾c chung ký kÕt Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng

   

  2.1. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång x©y dùng) ®­îc ký kÕt sau khi Bªn giao thÇu hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh.     

  2.2. Hîp ®ång x©y dùng ph¶i ®­îc x¸c lËp b»ng v¨n b¶n theo mÉu do Bé X©y dùng quy ®Þnh.

  2.3. ViÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kh¸c cã liªn quan.

  2.4. Hîp ®ång ph¶i ®­îc x¸c lËp b»ng v¨n b¶n trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c tù nguyÖn, cïng cã lîi vµ b×nh ®¼ng vÒ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô gi÷a c¸c bªn tham gia.

  2.5. Néi dung hîp ®ång ®­îc ký kÕt ph¶i nªu râ tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt ®èi víi:     

  a) C¸c cam kÕt thùc hiÖn c«ng viÖc cña Bªn nhËn thÇu theo môc tiªu ®Çu t­ cña dù ¸n vµ thêi h¹n hoµn thµnh c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng;        

  b) ViÖc ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cña Bªn giao thÇu, kÓ c¶ viÖc ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Ó thanh to¸n cho c¸c c«ng viÖc theo hîp ®ång;

  c) C¸c tho¶ thuËn, cam kÕt cña c¸c bªn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång.

  2.6. Néi dung hîp ®ång ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (chØ b¾t buéc ®èi víi c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu n­íc ngoµi hoÆc c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu trong n­íc mµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt).

  2.7. ViÖc ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi chñ ®Çu t­ ®· hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®· nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã quy ®Þnh ) cho Bªn giao thÇu.

   2.8. Gi¸ hîp ®ång lµ gi¸ ®­îc tho¶ thuËn gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn khèi l­îng c«ng viÖc theo néi dung cña hîp ®ång.

  Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ph¶i c¨n cø vµo khèi l­îng, tÝnh chÊt, ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n thùc hiÖn c«ng viÖc, h×nh thøc hîp ®ång vµ mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng ë thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång ®Ó ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång. Riªng ®èi víi  c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cã sö dông vèn cña Nhµ n­íc th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång cßn ph¶i phï hîp víi c¸c ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng cña nhµ n­íc ë tõng thêi kú.

  2.9. GÝa hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng ph¶i ®­îc h×nh thµnh th«ng qua qu¸ tr×nh ®µm ph¸n hîp ®ång dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®­îc duyÖt (tr­êng hîp ®Êu thÇu ), hoÆc c¸c b¶n chµo gi¸, dù to¸n thùc hiÖn cña Bªn nhËn thÇu ®· ®­îc Bªn giao thÇu chÊp thuËn (tr­êng hîp chØ ®Þnh thÇu) vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c cña c«ng viÖc ®­îc giao thÇu.

  Gi¸ hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng còng nh­ víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý gi¸ cña Nhµ n­íc t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång. Trong tr­êng hîp cã sù ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång th× viÖc ®iÒu chØnh  gi¸  hîp ®ång  ®­îc  thùc hiÖn  theo c¸c quy ®Þnh  hiÖn

  hµnh cña nhµ n­íc.

  2.10. ViÖc thanh to¸n Hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng ®­îc c¨n cø vµo gi¸ hîp ®ång vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång, trªn c¬ së khèi l­îng thùc hiÖn, hai bªn cã thÓ thanh to¸n theo giai ®o¹n, theo phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh hoÆc thanh to¸n mét lÇn khi hoµn thµnh toµn bé hîp ®ång.

  C¬ së thùc hiÖn thanh to¸n Hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng lµ khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc ghi trong PhiÕu gi¸ thanh to¸n hoÆc trong Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng kÌm theo c¸c Biªn b¶n nghiÖm thu theo c¸c mÉu cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

  2.11. Bªn giao thÇu cã thÓ trùc tiÕp thanh to¸n hoÆc uû th¸c viÖc thanh to¸n cho Bªn nhËn thÇu th«ng qua tæ chøc tÝn dông hoÆc ng©n hµng do m×nh lùa chän.

  2.1. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång x©y dùng) ®­îc ký kÕt sau khi Bªn giao thÇu hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh.     

  2.2. Hîp ®ång x©y dùng ph¶i ®­îc x¸c lËp b»ng v¨n b¶n theo mÉu do Bé X©y dùng quy ®Þnh.

  2.3. ViÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kh¸c cã liªn quan.

  2.4. Hîp ®ång ph¶i ®­îc x¸c lËp b»ng v¨n b¶n trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c tù nguyÖn, cïng cã lîi vµ b×nh ®¼ng vÒ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô gi÷a c¸c bªn tham gia.

  2.5. Néi dung hîp ®ång ®­îc ký kÕt ph¶i nªu râ tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt ®èi víi:     

  a) C¸c cam kÕt thùc hiÖn c«ng viÖc cña Bªn nhËn thÇu theo môc tiªu ®Çu t­ cña dù ¸n vµ thêi h¹n hoµn thµnh c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng;        

  b) ViÖc ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cña Bªn giao thÇu, kÓ c¶ viÖc ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Ó thanh to¸n cho c¸c c«ng viÖc theo hîp ®ång;

  c) C¸c tho¶ thuËn, cam kÕt cña c¸c bªn cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång.

  2.6. Néi dung hîp ®ång ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (chØ b¾t buéc ®èi víi c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu n­íc ngoµi hoÆc c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu trong n­íc mµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt).

  2.7. ViÖc ký kÕt hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi chñ ®Çu t­ ®· hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®· nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã quy ®Þnh ) cho Bªn giao thÇu.

   2.8. Gi¸ hîp ®ång lµ gi¸ ®­îc tho¶ thuËn gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn khèi l­îng c«ng viÖc theo néi dung cña hîp ®ång.

  Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ph¶i c¨n cø vµo khèi l­îng, tÝnh chÊt, ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n thùc hiÖn c«ng viÖc, h×nh thøc hîp ®ång vµ mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng ë thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång ®Ó ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång. Riªng ®èi víi  c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cã sö dông vèn cña Nhµ n­íc th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ hîp ®ång cßn ph¶i phï hîp víi c¸c ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng cña nhµ n­íc ë tõng thêi kú.

  2.9. GÝa hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng ph¶i ®­îc h×nh thµnh th«ng qua qu¸ tr×nh ®µm ph¸n hîp ®ång dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®­îc duyÖt (tr­êng hîp ®Êu thÇu ), hoÆc c¸c b¶n chµo gi¸, dù to¸n thùc hiÖn cña Bªn nhËn thÇu ®· ®­îc Bªn giao thÇu chÊp thuËn (tr­êng hîp chØ ®Þnh thÇu) vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ kh¸c cña c«ng viÖc ®­îc giao thÇu.

  Gi¸ hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng còng nh­ víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý gi¸ cña Nhµ n­íc t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång. Trong tr­êng hîp cã sù ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång th× viÖc ®iÒu chØnh  gi¸  hîp ®ång  ®­îc  thùc hiÖn  theo c¸c quy ®Þnh  hiÖn

  hµnh cña nhµ n­íc.

  2.10. ViÖc thanh to¸n Hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng ®­îc c¨n cø vµo gi¸ hîp ®ång vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång, trªn c¬ së khèi l­îng thùc hiÖn, hai bªn cã thÓ thanh to¸n theo giai ®o¹n, theo phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh hoÆc thanh to¸n mét lÇn khi hoµn thµnh toµn bé hîp ®ång.

  C¬ së thùc hiÖn thanh to¸n Hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y dùng lµ khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc ghi trong PhiÕu gi¸ thanh to¸n hoÆc trong Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng kÌm theo c¸c Biªn b¶n nghiÖm thu theo c¸c mÉu cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

  2.11. Bªn giao thÇu cã thÓ trùc tiÕp thanh to¸n hoÆc uû th¸c viÖc thanh to¸n cho Bªn nhËn thÇu th«ng qua tæ chøc tÝn dông hoÆc ng©n hµng do m×nh lùa chän.

  3. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn hîp ®ång

  3.1. C¸c quyÒn cña Bªn giao thÇu

  a) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña Bªn nhËn thÇu;

  b) QuyÕt ®Þnh  ®×nh chØ hoÆc huû bá hîp ®ång trong c¸c tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 môc IV ch­¬ng nµy;

  c) Tõ chèi viÖc thanh to¸n trong tr­êng hîp Bªn nhËn thÇu kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt hîp ®ång hoÆc t¹m dõng thanh to¸n khi Bªn nhËn thÇu ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc thanh to¸n theo tho¶ thuËn;

  d) Lùa chän tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông ®Ó ký hîp ®ång uû th¸c thanh to¸n vèn;

  e) Tho¶ thuËn víi Bªn nhËn thÇu vÒ danh s¸ch c¸c nhµ thÇu phô ®­îc chØ ®Þnh trong tr­êng hîp Bªn nhËn thÇu cã dù kiÕn sö dông thÇu phô;

  f) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

  3.2. NghÜa vô cña Bªn giao thÇu

  a) So¹n th¶o néi dung vµ tæ chøc ®µm ph¸n, ký kÕt  hîp ®ång;

  b) Thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt hîp ®ång víi Bªn nhËn thÇu;

  c) B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång: bè trÝ ®ñ vèn theo tiÕn ®é, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng, cung cÊp tµi liÖu vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c;

  d) Phèi hîp víi Bªn nhËn thÇu ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c v­íng m¾c, ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång;

  e) Thanh to¸n kÞp thêi cho Bªn nhËn thÇu khi ®· cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 môc V cña ch­¬ng nµy vµ theo c¸c cam kÕt vÒ thanh to¸n nªu trong hîp ®ång. NÕu chËm thanh to¸n cho Bªn nhËn thÇu th× ph¶i tr¶ l·i chËm tr¶ cho Bªn nhËn thÇu theo møc l·i suÊt tÝn dông mµ c¸c bªn tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång tÝnh trªn gi¸ trÞ chËm thanh to¸n.

  f) KiÓm tra, ®«n ®èc tæ chøc nhËn uû th¸c thanh to¸n vèn thùc hiÖn thanh to¸n cho Bªn nhËn thÇu theo ®óng kÕ ho¹ch thanh to¸n trong hîp ®ång;

  g) Thanh lý hîp ®ång theo kho¶n 1 môc V cña ch­¬ng nµy.

  h) C¸c nghÜa vô kh¸c ®­îc cam kÕt trong hîp ®ång.

   

  hỢP ĐỒNG MẪU 

   

  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

  -------------------------------------

     Hµ Néi, Ngµy---------------Th¸ng ---------------N¨m---------------

  Hîp ®ång

  Sè  -------- /H§ - XD

  I . C¸c c¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång:

            C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi kho¸ XI, kú häp thø 4;

  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè   /2005/N§-CP ngµy    th¸ng    n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­  x©y dùng c«ng tr×nh;

  C¨n cø  ...   ( c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan )

  C¨n cø Quy ®Þnh cña Bé X©y dùng vÒ: ( ®Þnh møc chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, ®Þnh møc chi phÝ kh¶o s¸t, ®Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ, ... );

  Theo v¨n b¶n ( quyÕt ®Þnh, phª duyÖt, ®Ò nghÞ ) hoÆc sù tháa thuËn cña......

  H«m nay, ngµy --------------- th¸ng ---------------n¨m ---------------t¹i --------------- chóng t«i gåm c¸c bªn d­íi ®©y:

  II. C¸c bªn ký hîp ®ång:

  1. Bªn Giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A ):

  - Tªn ®¬n vÞ: ....

  - §Þa chØ trô së chÝnh: ....

  - Hä tªn, chøc vô ng­êi ®¹i diÖn ( hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ):

  - §iÖn tho¹i: ….; Fax: ……; Email: .... ( nÕu cã )

  - Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch t¹i kho b¹c hoÆc t¹i tæ chøc tÝn dông cña ®¬n vÞ: ....

  - M· sè thuÕ: …….

  - Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè:       hoÆc ®¨ng ký kinh doanh cÊp ngµy .... th¸ng .... n¨m ....

  - Theo v¨n b¶n ñy quyÒn sè ....  ( nÕu cã )

  2. Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B ):

  - Tªn ®¬n vÞ: ....

  - §Þa chØ trô së chÝnh: ....

  - Hä tªn, chøc vô ng­êi ®¹i diÖn ( hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn ):

  - §iÖn tho¹i: ….; Fax: ……; Email: .... ( nÕu cã )

  - Sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch t¹i t¹i kho b¹c hoÆc t¹i tæ chøc tÝn dông cña ®¬n vÞ: ....

  - M· sè thuÕ: …….

  - Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè:       hoÆc ®¨ng ký kinh doanh cÊp ngµy .... th¸ng .... n¨m ....

  - Theo v¨n b¶n ñy quyÒn sè ....  ( nÕu cã )

  - Chøng chØ n¨ng lùc hµnh nghÒ sè: ... do ... cÊp ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

  Hai bªn tho¶ thuËn ký kÕt

  hîp ®ång x©y dùng víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau

  §iÒu 1. Néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn:

  Bªn A giao cho Bªn B thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc víi c¸c yªu cÇu vÒ s¶n phÈm ph¶i ®¹t ®­îc nh­ sau:

  1.1. S¶n phÈm cña hîp ®ång lËp quy ho¹ch x©y dùng: cã néi dung chñ yÕu ®­îc ghi trong LuËt x©y dùng vµ ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt bao gåm:

  - S¶n phÈm cña hîp ®ång lËp quy ho¹ch x©y dùng vïng theo kho¶n 2, §iÒu 15 LuËt XD vµ §iÒu 9 NghÞ ®Þnh qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng

  - S¶n phÈm cña hîp ®ång lËp quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, gåm: S¶n phÈm  cña hîp ®ång lËp quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ theo §iÒu 20, LuËt XD vµ §iÒu 17 NghÞ ®Þnh qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng; s¶n phÈm cña hîp ®ång lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ theo §iÒu 24 LuËt XD vµ §iÒu 26 NghÞ ®Þnh qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng;

  - S¶n phÈm cña Hîp ®ång lËp quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n theo §iÒu 29 LuËt XD vµ §iÒu 34 NghÞ ®Þnh qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng.

  1.2. S¶n phÈm cña Hîp ®ång lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 LuËt XD vµ theo §iÒu 6, §iÒu 7 NghÞ ®Þnh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ XD c«ng tr×nh.

  1.3. S¶n phÈm cña Hîp ®ång kh¶o s¸t x©y dùng lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng bao gåm c¸c néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 48 LuËt XD vµ §iÒu 8 NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh.

  1.4. S¶n phÈm cña Hîp ®ång thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm c¸c néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 53 LuËt XD vµ §iÒu 13, §iÒu 14 NghÞ ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh XD

  1.5. S¶n phÈm cña Hîp ®ång gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ngay tõ khi khëi c«ng x©y dùng vµ th­êng xuyªn liªn tôc trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Theo dâi, kiÓm tra vÒ: khèi l­îng thi c«ng; chÊt l­îng s¶n phÈm cña tõng h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh theo quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn hµnh vµ tiªu chuÈn cña thiÕt kÕ ®­îc duyÖt; tiÕn ®é thùc hiÖn; an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

  1.6. S¶n phÈm cña Hîp ®ång qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: lµ viÖc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cña qu¶n lý dù ¸n ®­îc Bªn giao thÇu giao.

  §iÒu 2. ChÊt l­îng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt:

  ChÊt l­îng c«ng viÖc do Bªn B thùc hiÖn ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña Bªn A, ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ c¸c quy tr×nh quy ph¹m chuyªn ngµnh kh¸c, cô thÓ:

  2.1. §èi víi c«ng t¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt chung theo §iÒu 13 LuËt x©y dùng:

  - §èi víi c«ng t¸c lËp quy ho¹ch x©y dùng vïng, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt theo §iÒu 16 LuËt x©y dùng

  - §èi víi c«ng t¸c lËp quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü theo §iÒu 20 LuËt x©y dùng;

  - §èi víi c«ng t¸c lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt theo §iÒu 24 LuËt x©y dùng

  2.2. §èi víi c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt theo kho¶n 1, §iÒu 36 LuËt x©y dùng;

  2.3. §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt theo §iÒu 47 LuËt x©y dùng;

  2.4. §èi víi c«ng t¸c thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt theo §iÒu 52 LuËt x©y dùng;

  2.5. §èi víi c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chÊt l­îng vµ yªu cÇu kü thuËt theo §iÒu 88 LuËt x©y dùng

  §iÒu 3. Thêi gian, tiÕn ®é thùc hiÖn:

  3.1. Thêi gian thùc hiÖn:

  - Thêi gian b¾t ®Çu: ngay sau khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt, hoÆc hai bªn tho¶ thuËn b¾t ®Çu tõ ...

  - Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång: ®Õn  ngµy    th¸ng     n¨m Bªn B sÏ hoµn thµnh bµn giao toµn bé s¶n phÈm cña hîp ®ång cho Bªn A víi ®iÒu kiÖn:

  Bªn A giao cho Bªn B c¸c tµi liÖu ..... kÕt qu¶ ....

  Tr­êng hîp s¶n phÈm cña hîp ®ång ®­îc chi tiÕt cho tõng c«ng viÖc th× tiÕn ®é thùc hiÖn chi tiÕt cho tõng c«ng viÖc ph¶i phï hîp víi thêi gian, tiÕn ®é thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc cña hîp ®ång.

  Thêi gian thùc hiÖn trªn kh«ng bao gåm thêi gian phª duyÖt ph­¬ng ¸n kh¶o s¸t, thêi gian thÈm tra, thÈm ®Þnh vµ thêi gian phª duyÖt dù ¸n, .

  3.2. Hå s¬ tµi liÖu giao cho Bªn A:   gåm ….. bé tiÕng viÖt vµ 01 ®Üa mÒm

  §iÒu 4. Gi¸ trÞ hîp ®ång:

  - Gi¸ hîp ®ång: c¨n cø sù tho¶ thuËn gi÷a bªn giao thÇu vµ bªn nhËn thÇu ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i gi¸ hîp ®ång

  - Gi¸ trÞ hîp ®ång c¨n cø lo¹i gi¸ hîp ®ång, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt h­íng dÉn viÖc lËp qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ sù tho¶ thuËn cña hai bªn ( ®µm ph¸n sau ®Êu thÇu ) x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång

  Toµn bé gi¸ trÞ cña hîp ®ång bao gåm gi¸ trÞ cña tõng phÇn viÖc cô thÓ

  4.1. Gi¸ trÞ hîp ®ång phÇn: ......  (chi tiÕt t¹i phô lôc cña H§): ...... ®

  4.2. Gi¸ trÞ hîp ®ång phÇn: ...... (chi tiÕt t¹i phô lôc cña H§): .....   ®

  4.3. Gi¸ trÞ hîp ®ång phÇn: ...... (chi tiÕt t¹i phô lôc cña H§): ......  ®

  Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång: .......  ®ång

  ( Chi tiÕt tõng phÇn ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ ë c¸c phô lôc kÌm theo cña H§ )

  Gi¸ trÞ hîp ®ång trªn cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp:

  - Bæ sung, ®iÒu chØnh khèi l­îng thùc hiÖn so víi hîp ®ång

  - Nhµ n­íc thay ®æi chÝnh s¸ch: trong tr­êng hîp nµy chØ ®­îc ®iÒu chØnh khi ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp.

  - Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng: c¸c bªn tham gia hîp ®ång th­¬ng th¶o ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hîp ®ång ®iÒu chØnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

  §iÒu 5. Thanh to¸n hîp ®ång:

  5.1. T¹m øng hîp ®ång

  ViÖc t¹m øng vèn theo hai bªn tho¶ thuËn vµ ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi hîp ®ång x©y dùng cã hiÖu lùc. Møc t¹m øng ®­îc thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i §iÒu 41, NghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ, trõ tr­êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn kh¸c.

  5.2. Thanh to¸n hîp ®ång:

  - C¨n cø gi¸ hîp ®ång vµ c¸c tho¶ thuËn trong hîp ®ång, trªn c¬ së khèi l­îng thùc hiÖn, hai bªn cã thÓ thanh to¸n theo giai ®o¹n, theo phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh hoÆc thanh to¸n mét lÇn khi hoµn thµnh toµn bé hîp ®ång;

  - Sau khi bµn giao s¶n phÈm hoµn thµnh hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu quyÕt to¸n vµ thanh lý hîp ®ång. Bªn A thanh to¸n nèt cho bªn B.

  5.3. H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n

  5.4. §ång tiÒn thanh to¸n:

  - §ång tiÒn ¸p dông ®Ó thanh to¸n: tiÒn ViÖt Nam; hoÆc ngo¹i tÖ ( trong tr­êng hîp thanh to¸n víi nhµ thÇu n­íc ngoµi cã sù tho¶ thuËn thanh to¸n b»ng mét lo¹i ngo¹i tÖ )

   

   


  Tµi liÖu tham kh¶o

  1. Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989

  2. NghÞ ®Þnh sè 17-H§BT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh H§KT ngµy 25-9-1989

  3. Th«ng t­ sè 108/TT-PC ngµy 19/5/1990 cña Träng tµi kinh tÕ H­ãng dÉn ký kÕt vµ thùc hiÖn Hîp ®ång kinh tÕ ( theo Ph¸p lÖnh H§KT ngµy 25/9/1989 vµ nghÞ ®Þnh 17-H§BT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ )

  4. Quy chÕ vÒ hîp ®ång kinh tÕ trong x©y dùng c¬ b¶n ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh cña Liªn Bé Bé X©y dùng - Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc sè 29 Q§/LB ngµy 01/6/1992   

  5. NguyÔn V¨n Chän – Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh trong x©y dùng – NXB x©y dùng – Hµ Néi, 1/1999.

  6. NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng;

  7. NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01/9/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu ;

  8. Th«ng t­ sè 04/2000/TT-BKH ngµy 26/5/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ h­íng dÉn Quy chÕ ®Êu thÇu .

  9. NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/ 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7 /1999 cña ChÝnh phñ;

  10. NguyÔn Quang – Anh Minh – So¹n th¶o hîp ®ång kinh tÕ – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª - Hµ Néi , th¸ng 3/2002.

  11. NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§-CP ngµy 30/ 01/ 2003 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/5/ 2000 cña ChÝnh phñ ;

  12. LuËt X©y dùng ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.

  13. NghÞ ®Þnh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 ca ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.ngµy 28-8-2004

  14. NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng

  15. Th«ng t­ sè 02/2005/TT-BXD ngµy 25/02/2005 cña Bé X©y dùng H­íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng

  Nguyªn t¾c chung ký kÕt Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng

  -----------------------------------------------------------------------

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG CÔNG HOME

  MST : 360391320

  CN Đồng Nai: 135, Tổ 18, Khu Phố 5, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

  CN Sài Gòn: 38B Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4,TP. Hồ Chí Minh

  SĐT: 0372.718.051 - 0964.78.78.95 ( KTS.KS Mr.Công )

  Email: conghome2014@gmail.com

  Website : https://xaydungconghome.com

  Facebook : Công Ty Thiết Kế & Xây Dựng Công Home
  Youtobe , tiktok : Xây dựng công home

   

  Zalo
  Hotline